☰ Menu
Centrum Kultury i Rekreacji Borne Sulinowo
Herb Centrum Kultury i Rekreacji Borne Sulinowo

Poniedziałek 10.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Niniejszy regulamin stanowi sposób korzystania ze świetlicy wiejskiej i obowiązuje wszystkich na równych prawach.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Działalność wiejskiej świetlicy środowiskowej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowej. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań, integrującym środowisko.

2. Administratorem świetlicy wiejskiej jest Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

3. Ze świetlicy korzystać mogą mieszkańcy wsi oraz inne osoby po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem CKiR w Bornem Sulinowie.

4. Godziny otwarcia świetlicy określa harmonogram, dostosowany do stałych zajęć prowadzonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

5. Cele działania świetlicy wiejskiej:

a) popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego, grup teatralnych, działalności plastycznej i innych form artystycznych

b) rozwój działalności kulturalnej, adresowanej do poszczególnych grup wiekowych społeczności wiejskiej

c) organizowanie zajęć opiekuńczych, kulturalnych i edukacyjnych, dla dzieci i młodzieży

d) promowanie sportu, podejmowanie działań rekreacyjnych

e) organizacja lub współorganizacja imprez dla mieszkańców wsi ( festynów, uroczystości)

f) stała współpraca z radą sołecką oraz organizacjami i środowiskami lokalnymi swojego sołectwa

g) promocja wsi i gminy

6. Finansowanie działalności wiejskich świetlic odbywa się z budżetu CKiR, przy czym koszty te obejmują w szczególności:

a) zakupy materiałów niezbędnych do merytorycznej działalności, np. artykuły papiernicze,

b) zakupy usług obcych,

c) koszty organizacji imprez i uroczystości,

d) zakup wyposażenia świetlic,

e) ogrzewania, dostaw energii elektrycznej i wody

f) odbioru ścieków i śmieci

g) inne wydatki związane z działalnością świetlicy;

h) koszt zatrudnienia instruktorów świetlicy.

 

ROLA INSTRUKTORA-OPIEKUNA ŚWIETLICY

7. Opiekunem świetlicy wiejskiej jest osoba działająca na podstawie pisemnej umowy z CKiR w Bornem Sulinowie.

8. Do obowiązków instruktora świetlicy należy:

a) utrzymywanie stałego kontaktu z CKiR

b) dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu

c) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz na przyległym terenie

d) udostępnianie obiektu mieszkańcom zgodnie z ustalonym harmonogramem

e) współorganizowanie imprez środowiskowych

f) zgłaszanie usterek, awarii, potrzeb (opał, środki czystości, inne)

g) ogrzewanie obiektu

h) informowanie społeczeństwa lokalnego o wydarzeniach kulturalnych w gminie i zachęcanie do wzięcia w nich czynnego udziału,

i) przedstawienie programu świetlicowego, który zostaje zatwierdzony przez Dyrektora CKiR

9. Instruktor świetlicy odpowiada w pełni za bezpieczeństwo uczestników zajęć.

10. Instruktor świetlicy ma obowiązek przygotowywać do nich obiekt świetlicy (ogrzewanie, sprzątanie, dbałość o porządek i bezpieczeństwo)

11. Instruktor świetlicy ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt i urządzenia, stanowiące wyposażenie świetlicy.

 

WYNAJEM ŚWIETLIC I WYPOSAŻENIA

12. Wynajem świetlicy odbywa się odpłatnie.

13. Opłatę za wynajem pobiera się na podstawie cennika zatwierdzonego przez Dyrektora CKiR.

14. Dyrektor CKiR może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłat za wynajem w przypadkach organizowania imprez o charakterze kulturalnym, lub przez Radę Sołecką, lub Stowarzyszenia działające na terenie wsi, lub przeznaczonych dla ogółu mieszkańców.

15. Imprezy o charakterze zorganizowanym, winny być zgłoszone do harmonogramu, prowadzonego przez CKiR. Zgłoszenie winno zawierać:

a) organizatora przedsięwzięcia,

b) osobę odpowiedzialną (osoba powyżej 18 lat),

c) przewidywaną ilość osób,

d) czas oraz godziny, w jakich ma się odbywać przedsięwzięcie.

16. Organizator indywidualny zobowiązany jest przez Dyrektora do powiadomienia o imprezie odpowiednich służb: Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej ( w zależności od charakteru imprezy).

17. Przy każdorazowym przekazywaniu świetlicy winna być wyznaczona osoba odpowiedzialna, do której należy przejęcie lokalu, nadzór nad korzystaniem z lokalu oraz przekazaniem lokalu w stanie takim, jakim został przyjęty.

18. Za ewentualne uszkodzenia odpowiada osoba nadzorująca, która winna usunąć usterki na koszt osób, które przyczyniły się do zniszczenia majątku świetlicy w terminie możliwie jak najkrótszym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19. W świetlicy wiejskiej zajęcia prowadzą instruktorzy CKiR oraz inne upoważnione osoby.

20. Każdy instruktor prowadzi niezbędną dokumentację (dzienniki zajęć), która jest nadzorowana przez Dyrektora CKiR.

21. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i nieodpłatne.

22. W budynku świetlicy i przyległym terenie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

23. Uczestnicy biorą udział w zajęciach zgodnie z ustalonym planem zajęć.

24. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania powyższego Regulaminu.

 

Borne Sulinowo, dnia 4 stycznia 2010 r.

 

Wytworzył:
mgr Paulina Undrych-Matkowska
Udostępnił:
Krzysztof Adamczyk
(2015-01-27 15:09:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Adamczyk
(2015-01-27 15:12:20)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X